Generelle transportbetingelser

Generelle transportbetingelser for Sunshine GmbH Reisemobile (oppdragsgiver) for oppdrags-organisering for transportører
– Transportfirma-AGB –
(Status: 10/2019)

Følgende betingelser er en vesentlig del av transportfirmaets tildelte transportoppdrag. Avvikende generelle forretningsvilkår eller andre avtalefestede vilkår for transportøren vil aldri bli anerkjent, og gyldigheten av dem vil bli motsagt. Gjennomføring av transportoppdraget skjer også med forbehold om betingelser fra bransjeforeninger, særlig VGBL og DTLB.

§ 1 Krav til kjøretøy/sjåfør
1. Transportfirmaet er forpliktet til å fremskaffe et kjøretøy som tilfredsstiller transportkravene, er i perfekt teknisk stand og oppfyller lovbestemte krav.
2. Transportfirmaet kan kun bruke kvalifiserte sjåfører til den aktuelle transporttypen, disse må også ha nødvendige arbeidstillatelser.
3. Hvis kjøretøyet og/eller sjåføren ikke innfrir de ovennevnte kravene, anses transportoppdraget som ikke bestilt.

§ 2 Oppdragsutførelse
1. Transportfirmaet er ansvarlig for sikker transport- og driftsmessig lasting på lastestedet, så vel som lossing. Sjåføren må forsynes med rikelig utstyr for å sikre lasten (sklisikre matter, spennbelter osv.).
2. Dersom lasting og lossing ikke utføres av transportøren, må prosessen likevel overvåkes og det må sørges for forskriftsmessig sikring for lastingen begynner.
3. Transport må uansett kun begynne når kjøretøyet er i kjørbar stand, og samtlige forskrifter i forbindelse med lastesikkerhet er overholdt.
4. Ved overtakelse inspiserer transportøren godset for synlige ytre tegn på skade så vel som godsets fullstendighet og identitet (type og mengde) i henhold til fraktpapirene som fulgte med oppdraget. Eventuelle avvik (type avvik, navn i blokkbokstaver, dato, klokkeslett og underskrift) må transportøren notere skriftlig på fraktpapirene.5. Levering må kun skje mot utstedelse av kvittering fra mottakeren.
6. Angitte frister i transportoppdraget er faste datoer.
7. Det lastede kjøretøyet må kun parkeres på bevoktede parkeringsplasser. Sjåføren må låse kjøretøyet forsvarlig når han forlater det.
8. Ved enhver form for ulykke/skade, må oppdragsgiver informeres umiddelbart om avvik i overlevert last, hindringer i forhold til levering, eller transportforsinkelser. Ved ulykke, brann eller tyveri må lokale politimyndigheter umiddelbart informeres.

§ 3 Bruk av underleverandører
1. Transportøren har rett til å utføre transportoppdraget gjennom en underleverandør. Transportøren har ikke rett til å videreformidle til fraktfirma, speditør, selvstendig næringsdrivende, enkeltpersonsforetak, BGB-firma eller lignende utenlandske firmaer. Omlasting er også forbudt.
2. Transportøren må forsikre seg om engasjerte underleverandørers seriøsitet og pålitelighet, og underleverandøren må forplikte seg til transportøren på samme måte som sistnevnte er forpliktet overfor oppdragsgiveren.
3. Ved engasjement av underleverandører må transportøren informere oppdragsgiveren om underleverandørens navn og adresse. For CMR-transport må underleverandørens navn også føres inn i feltene 16 og 23 på CMR-fraktbrevet.

§ 4 Transporttillatelser/førersertifikat
1. Transportøren forsikrer oppdragsgiver om at de innehar nødvendige tillatelser, samt en sjåfør som innehar de nødvendige kvalifikasjonene. Bruk av sjåfører fra tredjeparter skal kun skje med gyldig førerkort.
2. Transportøren må gi den ansvarlige sjåføren kopier av de nødvendige tillatelsene/sertifikatene, og vise vedkommende hvordan de fremviser disse til oppdragsgiver eller sistnevntes kunder på forespørsel eller for kontroll.
3. Hvis det ikke er mulig å fremvise disse tillatelsene/sertifikatene, anses transportoppdraget som ikke tildelt, og transportøren er forpliktet til å kompensere oppdragsgiveren for skader som oppstod på grunn av dette.
4. Dersom de nødvendige tillatelsene/sertifikatene mangler, må transportøren fraskrive oppdragsgiver for ethvert ansvar overfor tredjepart, på grunn av de manglende tillatelsene/sertifikatene. Dette omfatter særlig bøter utstedt til oppdragsgiver.

§ 5 Kjøre- og hviletider
1. Transportøren forsikrer oppdragsgiveren om at transporten nøye følger lovbestemmelsene om kjøre- og hviletider i trafikken. På forespørsel fra oppdragsgiver kan transportøren bli bedt om å fremskaffe dokumentasjon på at bestemmelsene for kjøre- og hviletid overholdes.
2. Dersom det forekommer brudd på lovbestemmelsene om kjøre- og hviletid under utføringen av oppdraget, må transportøren umiddelbart informere oppdragsgiver om dette. Videre forplikter transportøren seg til å fristille oppdragsgiveren for samtlige krav fra tredjeparter i forbindelse med overtredelsen. Dette inkluderer særlig bøter utstedt til oppdragsgiver.

§ 6 Liggepenger
1. Liggepenger (§ 412 avs.3 HGB) godtgjøres bare hvis transportøren er på laste- eller lossestedet i henhold til avtalen. Dersom det oppstår forsinkelser under lasting eller lossing, må oppdragsgiver umiddelbart informeres om dette.
2. Videre må liggetid dokumenteres skriftlig av transportøren (tid, dato, klokkeslett, sjåførnavn, sjåførens underskrift, underskrift fra ansvarlig ved laste-/lossested). Ovennevnte skriftlige bekreftelse kan erstattes av en utskrift fra sjåførens kjørebok i tillegg til en erklæring signert av sjåføren.
3. Liggetider ved laste- og lossestedet opptil 3 timer medfører ikke liggepenger. Lørdager, søndager og alle lovfestede høytider medfører vanligvis ikke liggepenger.

§ 7 Avtaler vedr. frakt
1. Frakt betales via faktura innen 30 dager. På fakturaen angis oppdragsgivers turnummer.
2. Transportøren må overlevere samtlige fraktpapirer til oppdragsgiver etter levering. Fram til oversendelsen har oppdragsgiver retensjonsrett.
3. Oppdragsgiver har rett til å avregne samtlige fordringer overfor transportøren.
4. Transportøren kan kun avstå fra fraktkrav dersom oppdragsgiver har gitt skriftlig samtykke til dette på forhånd.

§ 8 Ansvar
1. Ved nasjonal transport står transportør ansvarlig for tap av og/eller skade på varer for på inntil 40 SDR/kg.
2. Ansvaret for transport over landegrenser følger forskriftene i CMR.

§ 9 Forsikring
1. Transportøren har tegnet en trafikkansvarsforsikring som dekker vedkommendes ansvar etter § 8 og tilfellene i § 435 HGB und Art. 29 CMR.
2. På forespørsel fra oppdragsgiver, viser transportøren at det foreligger passende forsikring og at de tilknyttede premiene er betalt i tide.

§ 10 Minstelønn
1. Transportøren forsikrer om at engasjerte sjåfører mottar minstelønn i tråd med det aktuelle landets fastsatte minstelønn, og at de overholder gjeldende krav om dokumentasjon.
2. Transportøren må umiddelbart informere oppdragsgiver om eventuelle brudd i forbindelse med transportoppdrag bestilt av sistnevnte. Dersom transportøren bryter de ovennevnte pliktene, må vedkommende fristille oppdragsgiver for alle krav fra tredjeparter i forbindelse med dette bruddet. Dette kan omfatte vedvarende krav fra arbeidstaker, spesielt også mot bøter utstedt til oppdragsgiver.

§ 11 Kundebeskyttelse
1. Så lenge forretningsforholdet varer, mens transportøren utfører oppdrag for oppdragsgiver, samt i et tidsrom på 12 måneder i etterkant av dette, beskyttes kundene i henhold til følgende regler..
2. Transportøren skal ikke direkte eller indirekte påbegynne, formidle, inngå eller utføre spedisjons-, frakt- eller lagertjenester for kunder av oppdragsgiver, mottaker eller sistnevntes trading-agents (innkjøpere/formidler), som de har kommet i kontakt med gjennom arbeidet.3. Dette forbudet gjelder for tilfeller hvor transportøren aktivt eller gjennom reklamering bryter med det ovennevnte forbudet, eller presses inn i et slikt forhold via tredjepart.
4. Straks transportøren får vite om brudd på dette forbudet, må vedkommende informere oppdragsgiver umiddelbart..
5. Transportøren vil være forpliktet til å kompensere oppdragsgiveren for skader dersom de gjør seg skyldige i brudd på denne kundebeskyttelseserklæringen. Skadebeløpet er fastsatt til en sats på 1000 €, minst 5 % av frakten for den aktuelle berørte transporten. Partene har anledning til å dokumentere større eller mindre skader.
6. I tillegg, for hver kunde som oppdragsgiver mister på grunn av overtredelser av kundebeskyttelseserklæringen, kommer et skadebeløp på 5.150 €, som skal dekke skadene oppdragsgiver har lidd, slik at denne kan fortsette forretningene med kundene på nytt. Også i dette tilfellet har transportøren anledning til å bevise overfor oppdragsgiver at skadene er mindre. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å bevise at skadene er større.

§ 12 Taushetsplikt
1. Avtalepartene forplikter seg til å overholde taushetsplikt i forbindelse med all informasjon de har fått kjennskap til om den andre parten gjennom utføring av oppdraget, tredjeparter og konkurrenter av partene. Det vil si all slik informasjon som var offentlig tilgjengelig, eller teknikkens tilstand, eller informasjon frigitt skriftlig av partene, eller som partene allerede var klare over da de ble frigitt. Det samme gjelder for lovmessig eller offentlig opplysningsplikt. Såfremt informasjonen formidles til tredjeparter for å oppfylle avtalen, må denne forpliktelsen pålegges tredjepart av avtalepartene. Partene står ikke ansvarlige for disse tredjepartenes oppførsel, såfremt disse er pålagt en tilsvarende taushetsplikt, og de er valgt med omhu. Partene vil også pålegge sine ansatte å overholde denne taushetsplikten, og etter beste evne sikre at de overholder de allmenne reglene for personvern.
2. Transportøren vil være forpliktet til å kompensere oppdragsgiveren for skader dersom de gjør seg skyldige i brudd på denne erklæringen om taushetsplikt. Skadebeløpet er fastsatt til en sats på 1.000 €, minst 5 % av frakten for den aktuelle berørte transporten. Partene har anledning til å dokumentere høyere eller lavere skadebeløp.

§ 13 Gjeldende lover/rettsområde
1. Transportoppdraget faller under tysk rett.
2. Det eneste rettsområdet for tvister som oppstår på bakgrunn av transportoppdraget er Detmold. Innen anvendelsesområdet CMR dreier det seg om et ytterlige rettsområde.

§ 14 Sluttbestemmelser
Såfremt enkeltbestemmelser i denne avtalen skulle vise seg å være uvirksomme eller ikke gjennomførbare, berøres ikke virkningen av andre avtalebestemmelsene av dette. Tilsvarende gjelder dette i tilfeller hvor oppdragspartneren tydelig har oversett et bestemt punkt, og dermed ikke har regulert dette. I slike tilfeller er avtalepartene enige om å finne en gjensidig løsning som tilsvarer avtalens tiltenkte økonomiske formål.