Allmänna transportvillkor

Allmänna transportvillkor för Sunshine GmbH Reisemobile (kund) för driftsättning av transportföretag
- Villkor för transportör -
(Från och med: 10/2019)

Följande villkor är en integrerad del av den transportbeställningar som görs hos transportföretaget. Avvikande allmänna villkor eller andra förformulerade villkor för transportföretaget kommer inte att erkännas i något fall och deras giltighet är redan motstridig. Transportbeställningar utförs också med undantag för villkor från affärsföreningar, särskilt ADSp, VGBL och DTLB.

§ 1 Krav fordon/förare
1. Transportföretaget är skyldigt att tillhandahålla ett fordon som uppfyller transportkraven, vilken är i ett tekniskt perfekt skick och uppfyller de lagliga kraven.
2. Transportföretaget får endast använda kvalificerade förare för respektive transport som dessa måste också ha alla nödvändiga arbetstillstånd.
3. Om fordonet och/eller föraren inte uppfyller ovannämnda krav anses transportkravet inte vara fullfyllt.

§ 2 orderbehandling
1. Transportföretaget ansvarar för säkerhet och säker lastning vid lastningsplatsen och för lossning. Föraren måste tillhandahålla ett tillräckligt antal medel för att säkra laster (halkskyddsmattor, spännband).2. Om lastningen eller lossningen inte utförs av transportföretaget, måste föraren ändå övervaka processen och kontrollera lasten för korrekt säkerhet innan hen kör vidare.3. Under alla omständigheter får transporten endast påbörjas om fordonet är säkert att köra och alla föreskrifter angående lasthållning har uppfyllts.4. När varorna övertas, kontrollerar transportföretaget varorna för extern synlig skada samt för fullständighet och identitet (typ och kvantitet) på grundval av de godsdokument som överlämnats till dem för transportändamål. Eventuella avvikelser måste anges skriftligt (typ av avvikelse, namn i versaler, datum, tid och signatur) på transportdokumenten från transportföretaget.
5. Leveransen får endast ske när mottagaren kan ta emot ett kvitto.
6. De datum som anges i transportorder är fasta datum.
7. Det lastade fordonet får endast parkeras på bevakade parkeringsplatser. När föraren lämnar fordonet måste föraren låsa ordentligt.
8. I händelse av olycka, skada av något slag, skillnader i belastningsaccept, leveranshinder eller förseningar i transporten måste kunden omedelbart informeras. Vid olycka, brand eller stöld måste de lokala polismyndigheterna också informeras omedelbart.

§ 3 Användning av underleverantörer
1. Transportföretaget har rätt att få transportavtalet utförs av en underleverantör. Transportföretaget har inte rätt att vidarebefordra det till en speditör, transportföretag, ensamföretag, enmansföretag, BGB-företag eller jämförbara utländska företag. Det är också förbjudet att lasta om fordonet.
2. Innan en underentreprenör blir involverad måste transportentreprenören se till att de är seroösa, pålitlig och kan genomföra leveransen i samma utsträckning som transportentreprenören är skyldig gentemot kunden.3. Om en underleverantör används måste transportföretaget informera klienten om underleverantörens namn och adress. För CMR-transporter måste namnet på underleverantören också anges i kolumnerna 16 och 23 i CMR-sändningsnotatet.

§ 4 transporttillstånd/förareintyg
1. Transportoperatören försäkrar kunden att hen har alla nödvändiga tillstånd för att kunna genomföra transporten och att hen endast använder förare som har de nödvändiga kvalifikationerna. Användning av förare från tredje land tillåts endast med ett giltigt körkort.
2. Transportföretaget måste överlämna kopior av nödvändiga tillstånd /certifikat till föraren som bevisar att hen har genomgått och instruerts och dessa papper ska hen kunna överlämna till kunden eller hens begäran om inspektion.
3. Om innehavet av nödvändiga tillstånd/certifikat inte kan bevisas anses transportfordonet inte vara kapablet och transportföretaget är skyldigt att kompensera kunden för den resulterande skadan.4. I händelse av att nödvändiga tillstånd/certifikat saknas måste transportföretaget frigöra kunden från alla krav från tredje part som uppstår på grund av de saknade tillstånd/certifikat. Detta inkluderar särskilt böter som åläggs klienten.

§ 5 Kör- och vilotider
1. Transportföretaget försäkrar kunden att transporten utförs i strikt överensstämmelse med lagstiftningen om kör- och vilotider i vägtrafik. På begäran av kunden måste transportföretaget tillhandahålla lämpliga bevis som bevisar överensstämmelse med kör- och vilotiderna.2. Om något brott mot de lagstadgade bestämmelserna om kör- och vilotider vid utförande av beställningen finns så måste transportföretaget omedelbart informera kunden om dessa. Dessutom är hen skyldig att ersätta kunden mot alla krav från tredje part som de gör mot kunden i samband med överträdelsen. Detta inkluderar särskilt böter som åläggs kunden.

§ 6 Standavgift
1. En monteravgift (§ 412 punkt3 HGB) ersätts endast om transportföretaget befinner sig vid lastnings- eller lossningsplatsen i enlighet med avtalet. Om det finns förseningar vid lastning eller lossning måste kunden omedelbart informeras om detta.
2. Dessutom måste driftstopp skriftligt dokumenteras av transportföretaget (plats, datum, tid, förarens namn, förarens underskrift, ansvarig person som ansvarar för lastning/lossningsplats). Den ovannämnda skriftliga bekräftelsen kan ersättas av en utskrift från färdskrivaren plus en förklaring som är undertecknad av föraren.
3. Väntetider vid lastnings- och lossningsplatsen på över till 3 timmar är kostnadsfria. Lördagar, söndagar och alla helgdagar är i allmänhet gratis.

§ 7 Avtal om frakt
1. Frakten betalas inom 30 dagar efter mottagandet av en faktura. Kundens respektive Körnummer måste anges på fakturan.2. Transportören måste överlämna alla fraktdokument till kunden efter leverans. Kunden har rätt till kvarhållning tills dessa skickats.
3. Kunden har rätt att motvsäga sig alla fordringar gentemot transportföretaget.
4. Transportföretaget har endast rätt att överlåta fraktanspråket om kunden tidigare skriftligen har godkänt uppdraget.

§ 8 Ansvar
1. När det gäller nationella transporter ansvarar transportföretaget för förluster och/eller skador på varor som uppgår till 40 SDR/kg.
2. Ansvaret för gränsöverskridande transporter baseras på CMR:s regler.

§ 9 Försäkring
1. Transportören måste teckna en trafikansvarsförsäkring som täcker hens ansvar enligt § 8 och i vissa falli § 435 HGB och artikel 29 CMR.2. På begäran av kunden kommer transportföretaget att när som helst kunna lämna bevis för att det finns lämpligt försäkringsskydd och betalning av de förfallna premierna.

§ 10 Minimilön
1. Transportören försäkrar att de betalar de förare som är anställda av hen och att den minimilön som föreskrivs i respektive lands lagkrav uppfylls samt att hen kan uppfylla gällande dokumentationskrav.2. Transportföretaget måste omedelbart informera kunden om eventuella kränkningar i fråga om transporter som beställts av kunden. Om transportoperatören bryter mot en av de ovannämnda förpliktelserna, måste hen skydda kunden mot alla krav från tredje part som kan komma väckas mot kunden på grund av överträdelsen. Förutom eventuella befintliga anspråk på anställda omfattar detta särskilt böter som åläggs kunden.

§ 11 Kundskydd
1. Under den affärsrelation där transportföretaget utför beställningar för kundenn och under en period av 12 månader efter deras upphörande ger kunden kundskyddet i enlighet med följande regler.
2. Transportföretag får inte ingå något avtal, varken direkt eller indirekt, med något speditionsföretag, ingå några avtal gällande frakt- eller lagertransaktioner med kundens kunder, mottagare eller deras handelsagenter (handelsmäklare/mäklare) med vilka de kommer i kontakt under sitt arbete eller körning.
3. Detta förbud gäller i händelse av att transportoperatören bryter mot ovannämnda förbud aktivt eller i reklam eller uppmanas att göra det av en tredje part.
4. Så snart transportföretaget blir medvetet om en överträdelse av detta förbud, kommer man omedelbart informera kunden.
5. Transportören är skyldig att kompensera kunden för eventuellt straffbart brott mot detta kundskyddsavtal. Mängden skada överensstämmer med en fast skattesats på 1.000 euro, men minst 5 % av frakten för respektive transport. Parterna förbehåller sig rätten att bevisa större eller mindre skada.
6. För varje kund som kunden förlorar på grund av den straffbara överträdelsen av kundskyddsavtalet är en schablonavgift på 5.150 euro för att täcka den skada som kunden lidit genom att återuppta affärsrelationen med kunden måste. Även här förbehåller sig transportföretaget rätten att bevisa att den skada som kunden lidande är mindre. Kunden förbehåller sig rätten att bevisa högre skador.

§ 12 Sekretess
1. De avtalsslutande parterna är skyldiga att hålla all information konfidentiell om andra parter som blir känd för dem under genomförandet av avtalet, särskilt tredje parter, konkurrenter, såvida inte sådan information är offentlig vid tidpunkten för överföringen är tillgängliga eller kända eller har tidigare släppts skriftligen av parterna för publicering eller var redan kända för den mottagande parten vid tidpunkten för kunskap. Detsamma gäller för juridiska eller officiella informationskrav. Om information överlämnas till tredje parter i syfte att fullgöra avtalet, måste denna skyldighet åläggas tredje part av de avtalsslutande parterna. Parterna ansvarar inte för beteendet hos dessa tredje parter i den mån en motsvarande sekretessplikt har ålagts dem och urvalsbeslutet har fattats med vederbörlig omsorg. Parterna kommer också att ålägga sin personal att uppfylla denna sekretessplikt och efter bästa förmåga att se till att de följer de allmänna reglerna för dataskydd.
2. Transportören är skyldig att kompensera kunden för eventuellt straffbart brott mot detta sekretessavtal. Mängden skada överensstämmer med en fast skattesats på 1.000 euro, men minst 5 % av frakten för respektive transport. Parterna förbehåller sig rätten att bevisa större eller mindre skada.

§ 13 Tillämplig rättslig grund/jurisdiktion
1. Tysk transport gäller för transportorder.
2. Den exklusiva behörighetsplatsen för tvister som uppstår till följd av transportorder eller dess inledande är Detmold. CMR är en ytterligare behörighetsplats.

§ 14 Slutliga bestämmelser
Om enskilda bestämmelser i detta avtal ska vara ineffektiva eller inte genomförbara påverkar detta inte effektiviteten hos de andra avtalsbestämmelserna. Detta gäller följaktligen om de avtalsslutande parterna tydligt förbises en viss punkt och således inte reglerade den. I ett sådant fall enas de avtalsslutande parterna om att hitta en vänlig lösning som motsvarar det avsedda ekonomiska syftet med avtalet.