Dataskydd

Ansvarig person
Sunshine GmbH Reisemobile
Industriestr. 8a
33813 Oerlinghausen
E-post: info@reisemobil-logistik.de

Företagets huvudkontor: Oerlinghausen
Jurisdiktionsort: Lemgo: HRB 4194
Moms-ID: DE 170049221
Verkställande direktör: Friedrich Gröppel, Anna Gröppel

Som användare av vår webbplats får du all nödvändig information i denna dataskyddsdeklaration om hur, i vilken utsträckning och för vilket ändamål vi eller tredjepartsleverantörer samlar in och bearbetar dina uppgifter.Dina uppgifter samlas in och bearbetas strikt i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR-EU-EU), tysk dataskyddslagstiftning enligt DSAnpUG-EU och Telemedia Act (TMG) där det är tillämpligt.Vi har åtagit oss att hålla dina personuppgifter konfidentiella och bearbetar dem därför strikt inom de gränser som anges i lagkraven.Dessa personuppgifter samlar vi in, om vi kan, och de är på frivillig basis. Vi överför också endast dessa uppgifter till tredje parter när vi har ditt uttryckliga medgivande.Vi säkerställer hög säkerhet för särskilt konfidentiell information, t.ex. betalningstransaktioner eller med avseende på dina förfrågningar till oss med SSL-kryptering.Vid denna tidpunkt vill vi påminna om de allmänna farorna med internetanvändning, som vi inte har något inflytande över. Speciellt vid e-posttrafik är dina uppgifter inte säkra utan ytterligare försiktighetsåtgärder och kan eventuellt registreras av tredje part.

Använda termer
"Personuppgifter" är all information som hänför till en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "registrerad person"); En fysisk person anses vara identifierbar om hen kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom att tilldela en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare (t.ex. cookie) eller en eller flera specialfunktioner, uttrycka den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten för denna fysiska person."Bearbetning" är varje process eller serie av processer som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer i samband med personuppgifter. Termen går långt och täcker praktiskt taget all hantering av uppgifterna.Den "ansvariga perosnen" är en fysisk eller en juridisk person, en myndighet, en byrå eller varje annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Relevanta rättsliga grunder
I enlighet med artikel 13 GDPR-EU kommer vi att informera dig om den rättsliga grunden för vår databearbetning. Om inte den rättsliga grunden nämns i uppgiftsskyddsdeklarationen gäller följande:
• Den rättsliga grunden för att erhålla samtycke är Art. 6 punkt. 1 lit. a och Art. 7 GDPR-EU-EU
• Den rättsliga grunden för bearbetning för utförande av våra tjänster och genomförande av avtalsmässiga åtgärder samt för att besvara förfrågningar är Art. 6 para. 1 lit. b GDPR-EU-EU
• Den rättsliga grunden för behandling för att uppfylla våra juridiska skyldigheter är Art. 6 punkt. 1 lit. c GDPR-EU-EU
• Den rättsliga grunden för behandling för att skydda våra legitima intressen är Art. 6 punkt. 1 lit. f GDPR-EU-EU
• I händelse av att den registrerades eller andra fysiska personers väsentliga intressen kräver bearbetning av personuppgifter, Art. 6 para. 1 lit. d GDPR-EU-EU som rättslig grund.

Samarbete med processorer och tredje parter
Om vi, som en del av vår bearbetning, avslöjar eller överför information till andra personer och företag (processorer eller tredje parter) eller om vi på något annat sätt ger dem tillgång till uppgifter, är detta endast baserat på
• juridiskt tillstånd (t.ex. uppgifter som krävs av leverantörer av betalningstjänster i enlighet med Art. 6 punkt 1 lit. b GDPR-EU-EU för uppdragsuppfyllelse)
• Du har givit samtycke
• en juridisk skyldighet till detta eller
• på grundval av våra berättigade intressen (t.ex. vid användning av agenter, webbhotell, IT-underhållsorder etc.)

Om vi uppmanar tredje parter att bearbeta uppgifter på grundval av ett så kallat "orderhanteringsavtal", görs detta på grundval av artikel 28 GDPR-EU-EU.

Överföringar till tredje land
Om vi bearbetar uppgifterna i ett tredje land (dvs utanför den Europeiska unionen (EU) eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om detta görs som en del av användningen av tredjeparts tjänster eller avslöjande eller överföring av uppgifter till tredje parter kommer detta endast att ske om
• det uppfyller våra (för)avtalsmässiga skyldigheter
• är baserat på ditt samtycke
• är baserat på en juridisk skyldighet eller
• är baserad på våra berättigade intressen.

Med förbehåll för juridiska eller avtalsmässiga behörigheter, bearbetar eller har vi bearbetat informationen i ett tredje land, endast om de speciella kraven i Art. 44 ff. GDPR-EU är uppfyllda. Detta innebär att bearbetningen sker till exempel på grundval av särskilda garantier, såsom ett officiellt erkänt fastställande av en dataskyddsnivå som motsvarar EU (t.ex. för USA via "Privacy Shield") eller efterlevnad av officiellt erkända särskilda kontraktsförpliktelser (så kallade "standardavtalsklausuler").

Den registrerades rättigheter
Du har rätt att begära bekräftelse på om de aktuella uppgifterna bearbetas och för information om dessa uppgifter och för ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med Art. 15 GDPR-EU.Du har därför enligt Art. 16 GDPR-EU rätt att kontrollera att informationen om dig är korrekt eller begära korrigering av felaktiga uppgifter.
I enlighet med Art. 17 GDPR-EU har du rätt att begära att de aktuella uppgifterna omedelbart raderas, eller alternativt, i enlighet med Art. 18 GDPR-EU, att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas.Du har rätt att begära att de uppgifter vi har om dig, som du själv, har tillhandahållit oss ska få i enlighet med Art. 20 GDPR-EU och kräver överföring till andra tjänster.
Du har också enligt Art. 77 GDPR-EU rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Ångerrätt
Du har rätt att ge samtycke i enlighet med Art.7 punkt. 3 i GDPR-EU med effekt för framtiden.

Rätt till invändning
Du kan när som helst invända mot den framtida behandlingen av dina uppgifter i enlighet med Art. 21 GDPR-EU. Invändningen kan särskilt göras mot bearbetning för direkt marknadsföring.

Radering av uppgifter
Du har rätt att begära att dina uppgifter korrigeras, blockeras eller raderas. Detta gäller inte för uppgifter som lagras på grund av juridiska bestämmelser eller som krävs för att verksamheten ska fungera korrekt. Så ett uppgiftslås kan implementeras när som helst, och det innebär att lagrade uppgifters  förvaras i en låst fil för kontrolländamål. Om uppgifter inte registreras av en lagstadgad arkiveringsskyldighet raderar vi dina uppgifter på din begäran. Om arkiveringsskyldigheten gäller blockerar vi dina uppgifter. För alla typer av frågor och oro beträffande korrigering, blockering eller radering av personuppgifter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige med hjälp av kontaktuppgifterna i denna dataskyddsdeklaration eller via adressen som anges i det tryckta materialet.

Personlig information
Varje gång en användare besöker vår webbplats och varje gång en fil öppnas lagras och bearbetas data om denna process tillfälligt i en loggfil.Innan de sparas anonymiseras varje datapost genom att IP-adressen ändras.
I synnerhet lagras följande uppgifter vid varje åtkomst/hämtning:
• anonymiserad IP-adress
• datum och tid,
• åtkomst till sidan/namnet på den åtkomna filen,
• mängd överförd data,
• meddelande om åtkomst/hämtning var framgångsrik.Dessa uppgifter bearbetas endast för statistiska ändamål och för att förbättra erbjudande och raderas därefter. Det finns ingen annan användning eller avslöjande för tredje part.

Om vi samlar in personuppgifter, samlar vi endast in dem inom ramen för dataförebyggande och dataekonomi i den utsträckning och så länge som är nödvändigt för användningen av vår webbplats eller enligt lagkrav. När vi samlar in personuppgifter - såsom ditt namn, adress eller e-postadress - samlas dessa uppgifter in på en frivillig basis. Utan ditt uttryckliga medgivande kommer denna information inte att lämnas ut till tredje parter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största möjliga allvar och följer strikt de relevanta lagbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration när vi samlar in och bearbetar personuppgifter. Om syftet med datainsamlingen upphör att existera eller om den lagliga lagringsperioden har löpt ut kommer de insamlade uppgifterna att blockeras eller raderas. Vår webbplats kan användas regelbundet utan att man behöver skicka in några personuppgifter.

Cookies
När enskilda sidor öppnas används så kallade tillfälliga cookies för att underlätta navigering. Dessa sessionscookies innehåller inga personuppgifter och löper ut efter att sessionen har avslutats.
Tekniker som gör det möjligt att förstå användarnas åtkomstbeteende används inte.

Hosting
Hostingtjänsterna som vi använder tjänar till att tillhandahålla följande tjänster:
• Infrastruktur- och plattformstjänster
• Beräkningskapacitet
• Lagringsutrymme och databastjänster
• Säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster som vi använder för att driva denna webbplats.
På så sätt bearbetar vi eller vårt webbhotell leverantörsdata, kontaktdata, innehållsdata, kontraktsdata, användningsdata, meta- och kommunikationsdata från kunder, intresserade parter och besökare på denna webbplats på grundval av våra legitima intressen för effektiv och säker tillhandahållande av detta online erbjudande i enlighet med Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR-EU i samband med artikel 28 GDPR-EU (ingående av kontrakt om orderbehandling).

Insamling av åtkomstdata och loggfiler
Vi eller vår Hostingleverantör, baserat på våra legitima intressen i den mening som avses i artikel 6 para. 1 lit. f. GDPR-EU-uppgifter om varje åtkomst till servern som denna tjänst ligger på (så kallade serverloggfiler). Tillgångsdata inkluderar namnet på webbplatsen som har åtkomst, fil, datum och tid för åtkomst, mängd överförd data, meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören. Dessa loggfiler tillåter inga slutsatser om dig eller dig som en person. Av säkerhetsskäl (t.ex. för att undersöka missbruk eller bedrägeri) lagras information om loggfilen i högst sju dagar och därefter raderas den. Data vars ytterligare lagring är nödvändig för bevisändamål är undantagna från radering till respektive incident slutgiltigt klar.

SSL-kryptering
Vår webbplats använder SSL-kryptering när det gäller överföring av konfidentiellt eller personligt innehåll från våra användare. Denna kryptering aktiveras till exempel vid bearbetning av betalningstransaktioner och förfrågningar som du skickar till oss via vår webbplats. Se till att SSL-kryptering är aktiverad på din sida för motsvarande aktiviteter. Användningen av kryptering är lätt att se: skärmen i din webbläsarrad ändras från "http://“ till „https://". Uppgifter som är krypterade via SSL kan inte läsas av tredje part. Sänd endast din konfidentiella information om SSL-kryptering är aktiverad och om du är det minsta osäker, kontakta oss.

Du har möjlighet, att när som helst, kontakta vår dataskyddsansvarige med påståendet att dina rättigheter har kränkts när du behandlar dina personuppgifter. Kontaktinformationen hittar du här:

Digital DSB GmbH (GF: Jochen Murschel)
Lederstr. 116
D-72764 Reutlingen
E-Mail: datenschutz@reisemobil-logistik.de