Ogólne warunki transportu

Ogólne warunki transportu Sunshine GmbH Reisemobile (zleceniodawca) na zlecenie firm transportowych
- OWH przedsiębiorstwa transportowego -
(stan: 10/2019)

Poniższe warunki stanowią integralną część zlecenia transportowego składanego w firmie transportowej. Odbiegające od nich ogólne warunki handlowe lub w inny sposób sformułowane wcześniej warunki przedsiębiorstwa transportowego nie będą w żadnym wypadku akceptowane, a ich ważność jest podważana. Realizacja zlecenia transportowego odbywa się również z wyłączeniem warunków stowarzyszeń branżowych, w szczególności ADSp, VGBL i DTLB.

§ 1 Wymagania dotyczące pojazdu/kierowcy
1. Firma transportowa jest zobowiązana do dostarczenia pojazdu spełniającego wymagania w zakresie transportu, będącego w stanie technicznie sprawnym i spełniającego wymogi prawne.
2. Firma transportowa może wykorzystywać do danego transportu wykwalifikowanych kierowców, którzy również posiadają niezbędne pozwolenia na pracę.
3. Jeśli pojazd i/lub kierowca nie spełnia wyżej wymienionych wymogów, pojazd transportowy uważa się za niedostarczony.

§ 2 Realizacja zlecenia
1. Firma transportowa jest odpowiedzialna za bezpieczny załadunek w punkcie załadunku i rozładunek. Musi zapewnić wystarczającą liczbę środków do zabezpieczenia ładunku (maty antypoślizgowe, pasy napinające itp.).
2. Jeżeli firma transportowa nie wykonuje załadunku lub rozładunku, musi monitorować proces i sprawdzić przed odjazdem, czy ładunek jest odpowiednio zabezpieczony.
3. W każdym przypadku transport może zostać rozpoczęty tylko wtedy, gdy pojazd jest zdolny do jazdy i nie stwarza zagrożenia w ruchu drogowym oraz spełnione są wszystkie przepisy dotyczące zabezpieczenia ładunku.
4. Podczas odbioru przewoźnik sprawdza towar pod kątem widocznych z zewnątrz uszkodzeń oraz kompletności i tożsamości (rodzaj i ilość) na podstawie dokumentów przewozowych przekazanych mu w celu przewozu. Wszelkie stwierdzone rozbieżności muszą być odnotowane na piśmie (rodzaj rozbieżności, nazwisko drukowanymi literami, data, godzina i podpis) przez przewoźnika na dokumentach przewozowych.
5. Dostawa może być zrealizowana wyłącznie za potwierdzeniem odbioru przez odbiorcę.
6. Terminy określone w zleceniu transportowym są terminami stałymi.
7. Załadowany pojazd może być zaparkowany tylko na parkingach strzeżonych.
Opuszczając pojazdu, kierowca musi go odpowiednio zamknąć.8. W razie wypadku, uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju, różnic w odbiorze ładunku, przeszkód w dostawie lub opóźnień w transporcie należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie zleceniodawcę. W razie wypadku, pożaru lub kradzieży należy również niezwłocznie powiadomić lokalne władze policji.

§ 3 Korzystanie z usług podwykonawców
1. Przewoźnik ma prawo zlecić wykonanie umowy transportowej podwykonawcy. Przewoźnik nie jest uprawniony do przekazania towaru maklerowi frachtowemu, spedytorowi, przedsiębiorcy jednoosobowemu, spółce BGB lub porównywalnym spółkom zagranicznym. Istnieje również zakaz przeładunku.
2. Przed zatrudnieniem podwykonawcy firma transportowa musi upewnić się, że jest on rzetelny oraz wiarygodny i zobowiązać podwykonawcę w takim samym zakresie, w jakim przewoźnik jest zobowiązany wobec zleceniodawcy.
3. W przypadku korzystania z usług podwykonawcy, przewoźnik musi poinformować zleceniodawcę o nazwie i adresie podwykonawcy. W przypadku transportów CMR, w kolumnach 16 i 23 listu przewozowego CMR należy również podać nazwę podwykonawcy.

§ 4 Zezwolenia na przewóz / zaświadczenie kierowcy
1. Firma transportowa zapewnia zleceniodawcy, że posiada niezbędne zezwolenia na transport i że zatrudnia tylko kierowców o odpowiednich kwalifikacjach. Kierowcy z państw trzecich mogą być zatrudniani wyłącznie na podstawie ważnego zaświadczenia kierowcy.
2. Przewoźnik wydaje kopie niezbędnych zezwoleń/zaświadczeń zatrudnionemu przez siebie kierowcy i poleca mu przekazać je na żądanie zleceniodawcy lub jego klientom do weryfikacji.
3. Jeśli nie można potwierdzić posiadania niezbędnych zezwoleń/zaświadczeń, pojazd transportowy uważa się za niedostarczony, a firma transportowa jest zobowiązana do zrekompensowania zleceniodawcy ewentualnych wynikających z tego szkód.
4. W przypadku braku niezbędnych zezwoleń/zaświadczeń przewoźnik zwalnia klienta z wszelkich roszczeń osób trzecich, które mogą być dochodzone przez osoby trzecie w związku z brakującymi zezwoleniami/zaświadczeniami. Dotyczy to w szczególności kary grzywny nakładanej na zleceniodawcę.

§ 5 Okresy prowadzenia pojazdu i odpoczynku
1. Przewoźnik zapewnia zleceniodawcę, że transport będzie prowadzony w ścisłej zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku w ruchu drogowym. Na żądanie zleceniodawcy przewoźnik musi przedstawić odpowiednie dowody potwierdzające przestrzeganie okresów prowadzenia pojazdu i odpoczynku.
2. Jeżeli podczas realizacji zlecenia dojdzie do naruszenia ustawowych przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku, przewoźnik musi niezwłocznie poinformować o tym zleceniodawcę. Ponadto jest on zobowiązany do zwolnienia zleceniodawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, których dochodzą wobec zleceniodawcy w związku z naruszeniem. Dotyczy to w szczególności kary grzywny nakładanej na zleceniodawcę.

§ 6 Opłata za przestój
1. Opłata za przestój (§ 412 ust.3 HGB (niem. kodeks handlowy)) zostanie wynagradzana tylko wtedy, gdy przewoźnik przybywa do punktu załadunku lub rozładunku zgodnie z umową. W przypadku wystąpienia opóźnień przy załadunku lub rozładunku, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie zleceniodawcę.
2. Ponadto godziny przestoju muszą być udokumentowane na piśmie przez firmę transportową (miejsce, data, godzina, nazwisko kierowcy, podpis kierowcy, podpis osoby odpowiedzialnej za załadunek/rozładunek). Powyższe pisemne potwierdzenie może zostać zastąpione wydrukiem z tachografu i dodatkowo oświadczeniem podpisanym przez kierowcę.3. Czasy przestoju w punktach załadunku i rozładunku do 3 godzin są wolne od opłat. Soboty, niedziele i wszystkie święta państwowe są z reguły wolne od opłat za przestój.

§ 7 Umowy dotyczące frachtu
1. Fracht jest płatny w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. Na fakturze musi być podany odpowiedni numer trasy zleceniodawcy.
2. Po dostawie, firma transportowa musi przekazać zleceniodawcy wszystkie dokumenty przewozowe. Zleceniodawca ma prawo do zatrzymania towaru do momentu otrzymania dokumentów.
3. Zleceniodawca ma prawo do potrącenia wszelkich przysługujących mu roszczeń wobec firmy transportowej.
4. Przewoźnik jest uprawniony do cesji wierzytelności z tytułu frachtu tylko wtedy, gdy zleceniodawca wyraził uprzednio pisemną zgodę na cesję.

§ 8 Odpowiedzialność
1. W przypadku transportu krajowego przewoźnik jest odpowiedzialny za utratę i/lub uszkodzenie towaru do wysokości 40 SDR/kg.
2. Odpowiedzialność za przewozy transgraniczne opiera się na przepisach CMR.

§ 9 Ubezpieczenie
1. Przewoźnik musi wykupić polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w transporcie, która pokrywa jego odpowiedzialność zgodnie z § 8 oraz przypadkami § 435 HGB (kodeks handlowy) i art. 29 CMR.
2. Na żądanie zleceniodawcy firma transportowa zobowiązana jest dostarczyć w każdej chwili dowód istnienia odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej i zapłaty należnych składek.

§ 10 Minimalne wynagrodzenie
1. Firma transportowa zapewnia, że płaci kierowcom minimalne wynagrodzenie przewidziane w przepisach prawnych danego kraju i przestrzega obowiązujących wymogów dotyczących dokumentacji.
2. Firma transportowa musi niezwłocznie poinformować zleceniodawcę o wszelkich naruszeniach w przypadku transportów zleconych przez zleceniodawcę. Jeżeli przewoźnik naruszy którykolwiek z powyższych obowiązków, zobowiązany jest zwolnić zleceniodawcę z wszelkich roszczeń osób trzecich, których dochodzą one wobec zleceniodawcy w wyniku tego naruszenia. Obejmują one, oprócz wszelkich istniejące roszczenia zatrudnionych pracowników, w szczególności również kary grzywny nałożone na zleceniodawcę.

§ 11 Ochrona klienta
1. Na czas trwania stosunków handlowych, w ramach których firma transportowa realizuje zlecenia na rzecz zleceniodawcy, jak również na okres 12 miesięcy po ich zakończeniu, przewoźnik zapewnia zleceniodawcy ochronę zgodnie z następującymi zasadami.
2. Firmy transportowe nie mogą, bezpośrednio lub pośrednio, inicjować, pośredniczyć, zawierać lub przeprowadzać transakcji spedycyjnych, frachtowych lub magazynowych dla klientów zleceniodawcy lub dla odbiorców lub ich agentów handlowych (brokerów handlowych / agentów), z którymi mają kontakt w trakcie swojej działalności.3. Zakaz ten ma zastosowanie w przypadku, gdy przewoźnik aktywnie czy poprzez reklamę narusza powyższy zakaz lub jest do tego zobowiązany przez stronę trzecią.
4. Gdy tylko przewoźnik dowie się o jakimkolwiek naruszeniu tego zakazu, niezwłocznie informuje o tym zleceniodawcę.
5. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec zleceniodawcy za każde zawinione naruszenie niniejszej umowy o ochronie klienta. Wysokość szkody ustalana jest ryczałtowo w wysokości 1000 €, ale wynosi co najmniej 5% frachtu dla danego transportu. Strony zastrzegają sobie prawo do wykazania wyższej lub niższej szkody.6. Ponadto za każdego klienta, który poniesie stratę w wyniku zawinionego naruszenia umowy o ochronie klienta, wypłacane jest zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 5150 € na pokrycie szkód, które zleceniodawca poniesie w wyniku konieczności wznowienia stosunków handlowych z klientem. Również w tym przypadku firma transportowa zastrzega sobie prawo do udowodnienia, że szkody poniesione przez zleceniodawcę są mniejsze. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do udowodnienia wyższych szkód.

§ 12 Zachowanie poufności
1. Strony umowy są zobowiązane do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszystkich informacji dotyczących drugiej strony, które zostaną im przekazane w trakcie wykonywania umowy, wobec osób trzecich, w szczególności konkurentów stron, chyba że informacje te są publicznie dostępne w momencie ich ujawnienia lub są zgodne z aktualnym stanem wiedzy lub zostały ujawnione przez strony wcześniej na piśmie lub były już znane stronie otrzymującej w momencie ich ujawnienia. To samo dotyczy prawnego lub urzędowego obowiązku udzielania informacji. Jeżeli informacje są przekazywane osobom trzecim w celu wykonania umowy, to strony umowy nakładają ten obowiązek na tę osobę trzecią. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za postępowanie osób trzecich, pod warunkiem że nałożono na nie odpowiednie zobowiązanie do zachowania poufności oraz że decyzja o wyborze została podjęta z należytą starannością. Strony będą również wymagać od swoich pracowników przestrzegania tego zobowiązania do zachowania poufności i dołożą wszelkich starań, aby zapewnić przestrzeganie przez nich ogólnych zasad ochrony danych.
2. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec zleceniodawcy za każde zawinione naruszenie niniejszej umowy o zachowaniu poufności. Wysokość szkody ustalana jest ryczałtowo w wysokości 1000 €, ale wynosi co najmniej 5% frachtu dla danego transportu. Strony zastrzegają sobie prawo do wykazania wyższej lub niższej szkody.

§ 13 Prawo właściwe / miejsce jurysdykcji
1. Do zlecenia transportowego stosuje się prawo niemieckie.
2. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla sporów wynikających ze zlecenia transportowego lub jego wszczęcia jest Detmold. Zakres obowiązywania CMR, to dodatkowe miejsce jurysdykcji.

§ 14 Postanowienia końcowe
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień umowy. Stosuje się to odpowiednio w przypadku, gdy strony umowy wyraźnie pominęły pewną kwestię i w związku z tym nie uregulowali jej. W takim przypadku strony umowy są zgodne, że znajdą wzajemnie akceptowalne rozwiązanie, które odpowiada zamierzonemu celowi gospodarczemu umowy.