Ochrona danych

Osoba odpowiedzialna
Sunshine GmbH Reisemobile
Industriestr. 8a
D 33813 Oerlinghausen
Email: info@reisemobil-logistik.de

Siedziba firmy: Oerlinghausen
Miejsce jurysdykcji: Lemgo: HRB 4194
Identyfikator VAT: DE 170049221
Dyrektor zarządzający: Friedrich Gröppel, Anna Gröppel

Jako użytkownik naszej strony internetowej, znajdą Państwo w niniejszej polityce prywatności wszelkie niezbędne informacje o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu my lub osoby trzecie zbieramy od Państwa dane i jak je wykorzystujemy.
Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych jest ściśle zgodne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO-UE), niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z DSAnpUG-EU oraz ustawy o telemediach (TMG).
Zobowiązujemy się do zachowania poufności względem Państwa danych osobowych i dlatego pracujemy ściśle w granicach wyznaczonych przez prawo.
Dane gromadzone są dobrowolnie, o ile jest to dla nas możliwe. Dane przekazujemy osobom trzecim wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą.
Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa szczególnie poufnych danych, np. w transakcjach płatniczych lub w odniesieniu do Państwa zapytań do nas poprzez zastosowanie szyfrowania SSL.
W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na ogólne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, na które nie mamy wpływu. W szczególności w przypadku przesyłania wiadomości e-mail dane nie są bezpieczne bez stosowania dodatkowych środków ostrożności i mogą być gromadzone przez osoby trzecie.

Stosowane terminy
„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online (np. plik cookie) lub jedna lub więcej szczególnych cech, które ujawniają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
„Przetwarzanie” oznacza każde działanie lub sekwencję działań dokonywanych na danych osobowych, także w sposób automatyczny. Pojęcie to ma szeroki zakres i obejmuje praktycznie każdą formę postępowania z danymi.
„Administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Odpowiednie podstawy prawne
Zgodnie z postanowieniami art. 13 RODO-UE informujemy Państwa o podstawach prawnych przetwarzania przez nas danych. Jeżeli podstawa prawna nie jest wymieniona w polityce prywatności, obowiązują następujące zasady:
• Podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO-UE
• Podstawą prawną przetwarzania w celu świadczenia naszych usług i wdrażania środków umownych, a także odpowiadania na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO-UE
• Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji naszych usług oraz realizacji działań umownych i udzielania odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO-UE
• Podstawą prawną dla przetwarzania danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO-UE.
• W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO-UE.

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i stronami trzecimi
Jeżeli w trakcie przetwarzania danych ujawnimy dane innym osobom i firmom (przetwarzającym dane lub osobom trzecim), przekażemy im dane lub w inny sposób je udostępnimy, będzie to miało miejsce wyłącznie na podstawie
 • zgody prawnej (np. danych wymaganych przez dostawców usług płatniczych w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO-UE)
 • wyrazili Państwo zgodę
 • wymaga tego obowiązek prawny lub
 • na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. przy korzystaniu z agentów, hostingu, zleceń na konserwację IT itp. )

Jeżeli zlecamy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej „umowy z podmiotem przetwarzającym”, odbywa się to na podstawie art. 28 RODO-UE.

Przekazywanie do krajów trzecich
Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeśli odbywa się to w ramach korzystania z usług stron trzecich lub ujawnienia lub przekazania danych stronom trzecim, następuje to tylko wtedy, gdy
• jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań (przed) umownych
• jest oparte na Państwa zgodzie
• jest oparte na zobowiązaniu prawnym lub
• jest oparte w naszych uzasadnionych interesach.

Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są specjalne wymagania określone w art. 44 i nast. RODO-UE. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na przykład na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych zgodnie z wymaganiami UE (np. dla USA za pośrednictwem „Privacy Shield”) lub zgodność z oficjalnie uznanymi szczególnymi zobowiązaniami umownymi (tzw. „Standardowe klauzule umowne”).

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy dane są przetwarzane oraz uzyskać informacje o tych danych oraz inne informacje i kopie danych zgodnie z art. 15 RODO-UE.Mają Państwo odpowiednio do art. 16 RODO-UE prawo do żądania uzupełnienia lub korekty nieprawidłowych danych Państwa dotyczących.
Zgodnie z art. 17 RODO-UE mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia danych lub opcjonalnie, zgodnie z art. 18 RODO-UE, żądać ograniczenie przetwarzania danych.
Mają Państwo prawo zażądać, aby dane, które nam Państwo przekazali, zostały przesłania zgodnie z Art. 20 RODO-UE i zażądać ich przekazania innym administratorom.Mają Państwo również prawo zgodnie z art. 77 RODO UE do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo do odstąpienia
Mają Państwo prawo do wycofania każdej zgody, udzielonej zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO-UE ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do sprzeciwu
Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych dotyczących Państwa zgodnie z art. 21 RODO-EU. Sprzeciw może zostać zgłoszony w szczególności wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.

Usuwanie danych
Mają Państwo prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Wykluczone są z tego dane, które są przechowywane ze względu na przepisy prawne lub są niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Aby zapewnić możliwość wdrożenia blokady danych w dowolnym momencie, dane są przechowywane w pliku zablokowanym do celów kontrolnych. Jeżeli dane nie są objęte ustawowym obowiązkiem archiwizacji, na Państwa życzenie usuniemy Państwa dane. Jeśli zastosowanie ma obowiązek archiwizacji, zablokujemy Państwa dane. W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących poprawy, zablokowania lub usunięcia danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, którego dane kontaktowe znajdują się w niniejszej polityce prywatności lub na adres podany w nocie prawnej.

Dane osobowe
Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową i za każdym razem, gdy otwierany jest plik, dane dotyczące tego procesu są tymczasowo przechowywane i przetwarzane w pliku dziennika.
Przed zapisem każdy rejestr danych jest anonimizowany poprzez zmianę adresu IP.
Szczegółowo, dla każdego dostępu/wyszukiwania przechowywane są następujące dane:
• zanonimizowany adres IP
• data i godzina,
• wywoływana strona/nazwa wywoływanego pliku,
• ilość przesłanych danych,
• powiadomienie, czy dostęp/wywołanie się powiodło.
Dane te są analizowane w celach statystycznych oraz w celu ulepszenia oferty, a następnie usuwane. Nie są one w żaden sposób używane lub ujawniane osobom trzecim.

Jeśli gromadzimy dane osobowe, gromadzimy je w ramach unikania danych i oszczędności danych tylko w zakresie i tak długo, jak jest to konieczne do korzystania z naszej strony internetowej lub wymagane przez prawo. Jeżeli gromadzimy dane osobowe – takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail – to gromadzenie danych jest dobrowolne. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Podczas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych i ściśle przestrzegamy odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszej polityce prywatności. W przypadku wygaśnięcia celu gromadzenia danych lub upływu ustawowego okresu przechowywania, zebrane dane zostaną zablokowane lub usunięte. Z naszej strony internetowej można korzystać regularnie, bez konieczności ujawniania danych osobowych.

Pliki cookie (ciasteczka)
Podczas otwieranie poszczególnych stron używane są tzw. tymczasowe pliki cookie w celu ułatwienia nawigacji. Te sesyjne pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i wygasają z chwilą zakończenia sesji. Nie stosuje się technik pozwalających na śledzenie zachowań dostępowych użytkowników.

Hosting
Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług:
• Usługi w zakresie infrastruktury i platformy
• Zdolność obliczeniowa
• Przestrzeń dyskowa i usługi baz danych
• Usługi bezpieczeństwa i usługi konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej witryny.
My lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarza dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umów, dane dotyczące użytkowania, dane meta i dotyczące komunikacji klientów, osób zainteresowanych i odwiedzających tę stronę internetową w oparciu o nasze uzasadnione interesy w zakresie skutecznego i bezpiecznego udostępniania tej oferty internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO-UE w połączeniu z art. 28 RODO-UE (zawarcie umowy o przetwarzanie zamówienia).

Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika
My lub nasz dostawca usług hostingowych, w oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO-UE gromadzimy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, referencyjny adres URL (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP oraz żądającego dostawcy. Te pliki dziennika nie pozwalają na uzyskanie żadnych informacji na temat Państwa i Państwa osoby. Informacje w pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane dla celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.

Szyfrowanie SSL
Nasza strona korzysta z szyfrowania SSL podczas przesyłania poufnych lub osobistych treści naszych użytkowników. Szyfrowanie to jest aktywowane na przykład przy przetwarzaniu transakcji płatniczych, jak również przy zapytaniach kierowanych do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej. Należy się upewnić, czy szyfrowanie SSL jest aktywowane dla odpowiednich działań z Państwa strony. Zastosowanie szyfrowania jest łatwe do rozpoznania: adres w linii przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”. Dane zaszyfrowane za pomocą SSL nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Informacje poufne należy przekazywać wyłącznie w przypadku aktywacji szyfrowania SSL, w razie pytań prosimy o kontakt.

W każdej chwili mają Państwo możliwość zwrócenia się do naszego inspektora ds. ochrony danych osobowych z informacją, że w trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia Państwa praw. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj:

Digital DSB GmbH (GF: Jochen Murschel)
Lederstr. 116
D 72764 Reutlingen
E-Mail: datenschutz@reisemobil-logistik.de